×
Thông tin về chủ sở hữu website (Điều 29 NĐ 52/2013/NĐ-CP)

– Tên đơn vị; địa chỉ trụ sở của đơn vị, số điện thoại/fax/email..
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
– Công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.
Ví dụ: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú/lữ hành/ kinh doanh dược phẩm … số…….do Đơn vị XYZ cấp ngày…….)

Top